BPG BOXING

Our revolutionary boxing pad gloves will help you to get fit and stay in shape longer. Order yours now!

Let’s connect

No products in the cart.

Search

 

(Terms and conditions in English, see below)

 

ALGEMENE VOORWAARDEN BPG-BOXING

Definities

 1. BPG-boxing: BPG-boxing B.V., gevestigd te Diemen onder KvK nr. 73260665.
 2. Klant: degene met wie BPG-boxing een overeenkomst is aangegaan.
 3. Partijen: BPG-boxing en klant samen.
 4. Consument: een klant die tevens een individu is en die als privé persoon handelt.

Toepasselijkheid algemene voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens BPG-boxing.
 2. Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
 3. Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de klant of van derden uitdrukkelijk uit.

Prijzen

 1. Alle prijzen die BPG-boxing hanteert zijn in euro’s, zijn inclusief btw en exclusief eventuele overige kosten zoals administratiekosten, heffingen en reis-, verzend- of transportkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders overeengekomen.
 2. Alle prijzen op die BPG-boxing hanteert voor zijn producten of diensten, op zijn website of die anderszins kenbaar zijn gemaakt, kan BPG-boxing te allen tijde wijzigen.
 3. Verhogingen van de kostprijzen van producten of onderdelen daarvan, die BPG-boxing niet kon voorzien ten tijde van het doen van de aanbieding c.q. het tot stand komen van de overeenkomst, kunnen aanleiding geven tot prijsverhogingen.
 4. De consument heeft het recht om een overeenkomst te ontbinden als gevolg van een prijsverhoging zoals bedoeld in lid 3, tenzij de verhoging het gevolg is van een wettelijke regeling.

Monsters/modellen

Indien de klant een monster of model van een product heeft ontvangen, dan kan hij daaraan geen andere rechten ontlenen dan dat het een aanduiding is van de aard van het product, tenzij partijen uitdrukkelijk hebben afgesproken dat de te leveren producten met het monster of model overeenstemmen.

Gevolgen niet tijdig betalen

 1. Betaalt de klant niet binnen de overeengekomen termijn, dan is BPG-boxing gerechtigd een rente van 1% per maand in rekening te brengen vanaf de dag dat de klant in verzuim is, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend.
 2. Wanneer de klant in verzuim is, is hij bovendien buitengerechtelijke incassokosten en eventuele schadevergoeding verschuldigd aan BPG-boxing.
 3. De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.
 4. Wanneer de klant niet tijdig betaalt, mag BPG-boxing zijn verplichtingen opschorten totdat de klant aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.
 5. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan de zijde van de klant, zijn de vorderingen van BPG-boxing op de klant onmiddellijk opeisbaar.
 6. Weigert de klant zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door BPG-boxing, dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan BPG-boxing te betalen.

Recht van reclame

 1. Zodra de klant in verzuim is, is BPG-boxing gerechtigd het recht van reclame in te roepen ten aanzien van de onbetaalde aan de klant geleverde producten.
 2. BPG-boxing roept het recht van reclame in door middel van een schriftelijke of elektronische mededeling.
 3. Zodra de klant op de hoogte is gesteld van het ingeroepen recht van reclame, dient de klant de producten waar dit recht betrekking op heeft, onmiddellijk te retourneren aan BPG-boxing, tenzij partijen hierover andere afspraken maken.
 4. De kosten voor het terughalen of -brengen van de producten komen voor rekening van de klant.

Herroepingsrecht

 1. Een consument kan een online aankoop gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van reden ontbinden op voorwaarde dat:
  • het product niet is gebruikt
  • het geen product is dat snel kan bederven, zoals voedsel of bloemen
  • het geen product is dat speciaal voor de consument op maat is gemaakt of aangepast
  • het geen product is dat niet kan worden teruggestuurd om hygiënische redenen (ondergoed, badkleding, enz.)
  • de verzegeling nog intact is, indien het gaat om gegevensdragers met digitale inhoud (dvd’s, cd’s, etc.)
  • het product geen reis, vervoersticket, cateringopdracht of vorm van vrijetijdsbesteding is
  • het product geen los tijdschrift of losse krant is
  • het geen (opdracht tot) spoedreparatie betreft
  • de consument niet heeft afgezien van zijn herroepingsrecht
 2. De bedenktijd van 14 dagen zoals in lid 1 genoemd, vangt aan:
  • op de dag nadat de consument het laatste product of onderdeel heeft ontvangen van 1 bestelling
  • zodra de consument het eerste product bij een abonnement heeft ontvangen
  • zodra de consument een dienst voor het eerst heeft afgenomen
  • zodra de consument bevestigd heeft dat hij digitale inhoud via internet gaat afnemen
 3. De consument kan zijn beroep op het herroepingsrecht kenbaar maken via info@bpg-boxing.com, indien gewenst met behulp van het herroepingsformulier dat via de website van BPG-boxing, www.bpg-boxing.com, kan worden gedownload.
 4. De consument is verplicht om het product binnen 14 dagen na het kenbaar maken van zijn herroepingsrecht te retourneren aan BPG-boxing, bij gebreke waarvan zijn herroepingsrecht komt te vervallen.
 5. De kosten voor retourneren komen alleen voor rekening van BPG-boxing indien de volledige bestelling wordt geretourneerd.
 6. Indien de aankoopkosten en eventuele overige kosten (zoals verzend- en retourkosten) volgens de wet voor terugbetaling in aanmerking komen, zal BPG-boxing deze kosten binnen 14 dagen na ontvangst van het tijdige beroep op het herroepingsrecht, terugbetalen aan de consument, op voorwaarde dat de consument het product tijdig aan BPG-boxing heeft geretourneerd.

Opschortingsrecht

Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van het recht om de nakoming van enige uit deze overeenkomst voortvloeiende verbintenis op te schorten.

Retentierecht

 1. BPG-boxing kan een beroep doen op zijn retentierecht en in dat geval producten van de klant onder zich houden, totdat de klant alle nog openstaande rekeningen ten aanzien van BPG-boxing heeft voldaan, tenzij de klant voor die kosten voldoende zekerheid heeft gesteld.
 2. De retentierecht geldt eveneens op grond van eerdere overeenkomsten waaruit de klant nog betalingen verschuldigd is aan BPG-boxing.
 3. BPG-boxing is nooit aansprakelijk voor eventuele schade die de klant mogelijkerwijs lijdt als gevolg van het gebruikmaken van zijn retentierecht.

Verrekening

Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van zijn recht om een schuld aan BPG-boxing te verrekenen met een vordering op BPG-boxing.

Eigendomsvoorbehoud

 1. BPG-boxing blijft eigenaar van alle geleverde producten totdat de klant volledig heeft voldaan aan al zijn betalingsverplichtingen ten aanzien van BPG-boxing op grond van wat voor met BPG-boxing gesloten overeenkomst dan ook, met inbegrip van vorderingen inzake het tekortschieten in de nakoming.
 2. Tot die tijd kan BPG-boxing zich beroepen op zijn eigendomsvoorbehoud en de zaken terugnemen.
 3. Voordat het eigendom is overgegaan op de klant, mag de klant de producten niet verpanden, verkopen, vervreemden of anderszins bezwaren.
 4. Indien BPG-boxing een beroep doet op zijn eigendomsvoorbehoud, geldt de overeenkomst als ontbonden en heeft BPG-boxing het recht om schadevergoeding, gederfde winst en rente te vorderen.

Levering

 1. Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.
 2. Levering vindt plaats bij BPG-boxing, tenzij partijen anders zijn overeengekomen.
 3. Levering van online bestelde producten vindt plaats op het door de klant aangegeven adres.
 4. Indien de overeengekomen bedragen niet of niet op tijd worden voldaan, heeft BPG-boxing het recht om zijn verplichtingen op te schorten totdat het overeengekomen deel alsnog is voldaan.
 5. Bij te late betaling is er sprake van schuldeisersverzuim, met als gevolg dat de klant een verlate levering niet aan BPG-boxing kan tegenwerpen.

Levertijd

 1. De door BPG-boxing opgegeven levertijden zijn indicatief en geven de klant bij overschrijding daarvan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 2. De levertijd vangt aan op het moment dat de klant het (elektronische) bestelproces volledig heeft afgerond en daarvan een (elektronische bevestiging) heeft gekregen van BPG-boxing.
 3. Overschrijding van de opgegeven levertijd geeft de klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht om de overeenkomst te ontbinden, tenzij BPG-boxing niet binnen 14 dagen na daartoe schriftelijk te zijn aangemaand kan leveren of partijen hierover iets anders hebben afgesproken.

Feitelijke levering

De klant dient ervoor zorg te dragen dat de feitelijke levering van de door hem bestelde producten tijdig kan plaatsvinden.

Transportkosten

Transportkosten zijn voor rekening van de klant, tenzij partijen hierover iets anders hebben afgesproken.

Verpakking en verzending

 1. Indien de verpakking van een geleverd product geopend of beschadigd is, dan dient de klant, alvorens het product in ontvangst te nemen, hiervan door de expediteur c.q. bezorger een aantekening op te laten maken, bij gebreke waarvan BPG-boxing niet aansprakelijk kan worden gehouden voor eventuele schade.
 2. Indien de klant zelf voor transport van een product zorgdraagt, dient hij eventuele zichtbare beschadigingen aan producten of de verpakking voorafgaand aan het vervoer te melden aan BPG-boxing, bij gebreke waarvan BPG-boxing niet aansprakelijk kan worden gehouden voor eventuele schade.

Bewaring

 1. Indien de klant bestelde producten pas later afneemt dan de overeengekomen leveringsdatum, is het risico van een eventueel kwaliteitsverlies geheel voor de klant.
 2. Eventuele extra kosten als gevolg van voortijdige danwel verlate afname van producten komen geheel voor rekening van de klant.

Garantie

 1. De garantie met betrekking tot producten is uitsluitend van toepassing op defecten, veroorzaakt door ondeugdelijk(e) fabricage, constructie of materiaal.
 2. De garantie geldt niet in het geval van normale slijtage en van schade ontstaan als gevolg van ongevallen, aangebrachte wijzigingen aan het product, nalatigheid of ondeskundig gebruik door de klant, alsmede wanneer de oorzaak van het defect niet duidelijk kan worden vastgesteld.
 3. Het risico van verlies, beschadiging of diefstal van de producten die het voorwerp zijn van een overeenkomst tussen partijen, gaat over op de klant op het moment waarop deze juridisch en/of feitelijk worden geleverd, althans in de macht van de klant komen of van een derde die het product ten behoeve van de klant in ontvangst neemt.

Ruilen

 1. Ruilen is alleen mogelijk als aan de volgende voorwaarden is voldaan:
  • ruilen vindt plaats binnen 30 dagen na aankoop tegen overlegging van de originele factuur
  • het product wordt teruggebracht in de originele verpakking c.q. met de nog aangehechte originele (prijs) kaartjes
  • het product is nog niet gebruikt
 2. Afgeprijsde artikelen, niet-houdbare artikelen zoals levensmiddelen, op maat gemaakte artikelen of speciaal voor de klant aangepaste artikelen kunnen niet worden geruild.

Vrijwaring

De klant vrijwaart BPG-boxing tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door BPG-boxing geleverde producten en/of diensten.

Klachten

 1. De klant dient een door BPG-boxing geleverd product of verleende dienst zo spoedig mogelijk te onderzoeken op eventuele tekortkomingen.
 2. Beantwoordt een geleverd product of verleende dienst niet aan hetgeen de klant redelijkerwijs van de overeenkomst mocht verwachten, dan dient de klant BPG-boxing daarvan zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 1 maand na constatering van de tekortkomingen, op de hoogte te stellen.
 3. Consumenten dienen BPG-boxing uiterlijk binnen 2 maanden na constatering van de tekortkomingen hiervan op de hoogte te stellen.
 4. De klant geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming, zodat BPG-boxing in staat is hierop adequaat te reageren.
 5. De klant dient aan te tonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen partijen.
 6. Indien een klacht betrekking heeft op lopende werkzaamheden, kan dit er in ieder geval niet toe leiden dat BPG-boxing gehouden kan worden om andere werkzaamheden te verrichten dan zijn overeengekomen.

Ingebrekestelling

 1. De klant dient ingebrekestellingen schriftelijk kenbaar te maken aan BPG-boxing.
 2. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat een ingebrekestelling BPG-boxing ook daadwerkelijk (tijdig) bereikt.

Hoofdelijke aansprakelijkheid klant

Als BPG-boxing een overeenkomst aangaat met meerdere klanten, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige bedragen die zij op grond van die overeenkomst aan BPG-boxing verschuldigd zijn.

Aansprakelijkheid BPG-boxing

 1. BPG-boxing is uitsluitend aansprakelijk voor enige schade die de klant lijdt indien en voor zover die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.
 2. Indien BPG-boxing aansprakelijk is voor enige schade, is het slechts aansprakelijk voor directe schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst.
 3. BPG-boxing is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade aan derden.
 4. Indien BPG-boxing aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten (beroeps) aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald en bij gebreke van (volledige) uitkering door een verzekeringsmaatschappij van het schadebedrag is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 5. Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website of in een catalogus zijn slechts indicatief en gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst en/of opschorting van enige verplichting.

Vervaltermijn

Elk recht van de klant op schadevergoeding van BPG-boxing vervalt in elk geval 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek.

Recht op ontbinding

 1. De klant heeft het recht de overeenkomst te ontbinden wanneer BPG-boxing toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, de ontbinding niet rechtvaardigt.
 2. Is de nakoming van de verplichtingen door BPG-boxing niet blijvend of tijdelijk onmogelijk, dan kan ontbinding pas plaatsvinden nadat BPG-boxing in verzuim is.
 3. BPG-boxing heeft het recht de overeenkomst met de klant te ontbinden, indien de klant zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, danwel indien BPG-boxing kennis heeft genomen van omstandigheden die hem goede grond geven om te vrezen dat de klant zijn verplichtingen niet behoorlijk zal kunnen nakomen.

Overmacht

 1. In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming van BPG-boxing in de nakoming van enige verplichting ten aanzien van de klant niet aan BPG-boxing kan worden toegerekend in een van de wil van BPG-boxing onafhankelijke situatie, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen ten aanzien van de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijk-heid niet van BPG-boxing kan worden verlangd.
 2. Tot de in lid 1 genoemde overmachtsituatie worden ook – doch niet uitsluitend – gerekend: noodtoestand (zoals burgeroorlog, opstand, rellen, natuurrampen, etc.); wanprestaties en overmacht van toeleveranciers, bezorgers of andere derden; onverwachte stroom-, elektriciteits- internet-, computer- en telecomstoringen; computer-virussen, stakingen, overheidsmaatregelen, onvoorziene vervoersproblemen, slechte weersomstandigheden en werkonderbrekingen.
 3. Indien zich een overmachtsituatie voordoet waardoor BPG-boxing 1 of meer verplichtingen naar de klant niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat BPG-boxing er weer aan kan voldoen.
 4. Vanaf het moment dat een overmachtsituatie tenminste 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen beide partijen de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden.
 5. BPG-boxing is in een overmachtsituatie geen enkele (schade)vergoeding verschuldigd, ook niet als het als gevolg van de overmachttoestand enig voordeel geniet.

Wijziging van de overeenkomst

Indien na het afsluiten van de overeenkomst voor de uitvoering ervan het nodig blijkt om de inhoud ervan te wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aan.

Wijziging algemene voorwaarden

 1. BPG-boxing is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
 2. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.
 3. Grote inhoudelijke wijzigingen zal BPG-boxing zoveel mogelijk vooraf met de klant bespreken.
 4. Consumenten zijn gerechtigd bij een wezenlijke wijziging van de algemene voorwaarden de overeenkomst op te zeggen.

Overgang van rechten

 1. Rechten van de klant uit een overeenkomst tussen partijen kunnen niet aan derden worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van BPG-boxing.
 2. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83, tweede lid, Burgerlijk Wetboek.

Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid

 1. Wanneer één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan tast dit de overige bepalingen van deze voorwaarden niet aan.
 2. Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt komt van wat BPG-boxing bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
 2. De Nederlandse rechter in het arrondissement waar BPG-boxing is gevestigd/ praktijk houdt/kantoor houdt is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

Opgesteld op 04 juni 2019.

 

 

 

 

 

 

GENERAL TERMS AND CONDITIONS BPG-BOXING

Definitions

 1. BPG-boxing: BPG-boxing B.V., established in Diemen, Chamber of Commerce no. 73260665.
 2. Customer: the person with whom BPG-boxing has entered into an agreement.
 3. Parties: BPG-boxing and customer together.
 4. Consumer: a customer who is an individual acting for private purposes.

Applicability

 1. These terms and conditions will apply to all quotations, offers, activities, orders, agreements and deliveries of services or products by or on behalf of BPG-boxing.
 2. Parties can only deviate from these conditions if they have explicitly agreed upon in writing.
 3. The parties expressly exclude the applicability of supplementary and/or deviating general terms and conditions of the customer or of third parties.

Prices

 1. All prices used by BPG-boxing are in euros, are inclusive of VAT and exclusive of any other costs such as administration costs, levies and travel-, shipping- or transport expenses, unless expressly stated otherwise or agreed otherwise.
 2. BPG-boxing is entitled to adjust all prices for its products or services, shown in its shop, on its website or otherwise, at any time.
 3. Increases in the cost prices of products or parts thereof, which BPG-boxing could not foresee at the time of making an offer or the conclusion of the agreement, may give rise to price increases.
 4. The consumer has the right to terminate an agreement as a result of a price increase as referred to in paragraph 3, unless the increase is the result of statutory regulation.

Samples / models

If the customer has received a sample or model of a product, he can not derive any rights from this other than that it is an indication of the nature of the product, unless the parties have explicitly agreed that the products be supplied conform to the sample or model.

Consequences of late payment

 1. If the customer does not pay within the agreed term, BPG-boxing is entitled to charge an interest of 1% per month from the day the customer is in default, whereby a part of a month is counted for a whole month.
 2. When the customer is in default, he is also due to extrajudicial collection costs and may be obliged to pay any compensation to BPG-boxing.
 3. The collection costs are calculated on the basis of the Reimbursement for extrajudicial collection costs.
 4. If the customer does not pay on time, BPG-boxing may suspend its obligations until the customer has met his payment obligation.
 5. In the event of liquidation, bankruptcy, attachment or suspension of payment on behalf of the customer, the claims of BPG-boxing on the customer are immediately due and payable.
 6. If the customer refuses to cooperate with the performance of the agreement by BPG-boxing, he is still obliged to pay the agreed price to BPG-boxing.

Right of recovery of goods

 1. As soon as the customer is in default, BPG-boxing is entitled to invoke the right of recovery with regard to the unpaid products delivered to the customer.
 2. BPG-boxing invokes the right of recovery by means of a written or electronic announcement.
 3. As soon as the customer has been informed of the claimed right of recovery, the customer must immediately return the products concerned to BPG-boxing, unless the parties agree to make other arrangements about this.
 4. The costs for the collection or return of the products are at the expense of the customer.

Right of cancellation

 1. A consumer may cancel an online purchase during a cooling-off period of 14 days without giving any reason, provided that:
  • the product has not been used
  • it is not a product that can spoil quickly, like food or flowers
  • the product is not specially tailored for the consumer or adapted to its special needs
  • it is not a product that may not be returned for hygienic reasons (underwear, swimwear, etc.)
  • the seal is still intact, when the product is a data carrier with digital content (DVDs, CDs, etc.)
  • the product is not a (holiday)trip, a transportation ticket, a catering order or a form of leisure activity,
  • the product is not a separate magazine or a loose newspaper
  • the purchase does not concern an (assignment to) urgent repair
  • the consumer has not renounced his right of cancellation
 2. The reflection period of 14 days as referred to in paragraph 1 commences:
  • on the day after the consumer has received the last product or part of 1 order
  • as soon as the consumer has received the first the product of a subscription
  • as soon as the consumer has purchased a service for the first time
  • as soon as the consumer has confirmed the purchase of digital content via the internet
 3. The consumer can notify his right of cancellation via info@bpg-boxing.com, if desired by using the withdrawal form that can be downloaded via the website of BPG-boxing, www.bpg-boxing.com.
 4. The consumer is obliged to return the product to BPG-boxing within 14 days after the notification of his right of cancellation, after which period his right of cancellation will lapse.
 5. The costs for return are due BPG-boxing if the complete order is returned.
 6. If the purchase costs and any other costs (such as shipping and return costs) are eligible for reimbursement according to the law, BPG-boxing will refund these costs to the consumer within 14 days of receipt of the timely appeal to the right of withdrawal, provided that the consumer has returned the product to BPG-boxing in time.

Suspension of obligations by the customer

The customer waives the right to suspend the fulfillment of any obligation arising from this agreement.

Right of retention

 1. BPG-boxing can appeal to his right of retention of title and in that case retain the products sold by BPG-boxing to the customer until the customer has paid all outstanding invoices with regard to BPG-boxing, unless the customer has provided sufficient security for these payments.
 2. The right of retention of title also applies on the basis of previous agreements from which the customer still owes payments to BPG-boxing.
 3. BPG-boxing is never liable for any damage that the customer may suffer as a result of using his right of retention of title.

Settlement

The customer waives his right to settle any debt to BPG-boxing with any claim on BPG-boxing.

Retention of title

 1. BPG-boxing remains the owner of all delivered products until the customer has fully complied with all its payment obligations with regard to BPG-boxing under whatever agreement with BPG-boxing including of claims regarding the shortcomings in the performance.
 2. Until then, BPG-boxing can invoke its retention of title and take back the goods.
 3. Before the property is transferred to the customer, the customer may not pledge, sell, dispose of or otherwise encumber the products.
 4. If BPG-boxing invokes its retention of title, the agreement will be dissolved and BPG-boxing has the right to claim compensation, lost profits and interest.

Delivery

 1. Delivery takes place while stocks last.
 2. Delivery takes place at BPG-boxing unless the parties have agreed upon otherwise.
 3. Delivery of products ordered online takes place at the address indicated by the customer.
 4. If the agreed price is not paid on time, BPG-boxing has the right to suspend its obligations until the agreed price is fully paid.
 5. In the event of late payment, the customer is automatically in default, and hereby he can not object to late delivery by BPG-boxing.

Delivery period

 1. Any delivery period specified by BPG-boxing is indicative and does not give the customer the right to dissolution or
  compensation if this period is not met with, unless the parties have expressly agreed otherwise in writing.
 2. The delivery starts once the customer has fully completed the (electronic) ordering process and received an (electronic) confirmation of his order from BPG-boxing.
 3. Exceeding the specified delivery period does not entitle the customer to compensation or the right to terminate the contract, unless BPG-boxing cannot deliver within [number of days late] or if the parties have agreed upon otherwise.

Actual delivery

The customer must ensure that the actual delivery of the products ordered by him can take place in time.

Transport costs

Transport costs are on behalf of the customer, unless the parties have agreed upon otherwise.

Packaging and shipping

 1. If the package of a delivered product is opened or damaged, the customer must have a note drawn up by the forwarder or delivery person before receiving the product. In the absence of which BPG-boxing may not be held liable for any damage.
 2. If the customer himself takes care of the transport of a product, he must report any visible damage to products or the packaging prior to the transport to BPG-boxing, failing which BPG-boxing cannot be held liable for any damage.

Storage

 1. If the customer orders products later than the agreed delivery date, the risk of any quality loss is entirely for the customer.
 2. Any extra costs as a result of premature or late purchase of products are entirely at the customer’s expense.

Guarantee

 1. The warranty relating to products only applies to defects caused by faulty manufacture, construction or material.
 2. The warranty does not apply in the event of normal wear and tear and damage resulting from accidents, changes made to the product, negligence or improper use by the customer, or when the cause of the defect can not clearly be established.
 3. The risk of loss, damage or theft of the products that are the subject of an agreement between the parties, will pass on to the customer when these products are legally and/or factually delivered, at least are in the power of the customer or of a third party who receives the product for the benefit of the customer.

Indemnity

The customer indemnifies BPG-boxing against all third-party claims that are related to the products and/or services supplied by BPG-boxing.

Complaints

 1. The customer must examine a product or service provided by BPG-boxing as soon as possible for possible shortcomings.
 2. If a delivered product or service does not comply with what the customer could reasonably expect from the agreement, the customer must inform BPG-boxing of this as soon as possible, but in any case within 1 month after the discovery of the shortcomings.
 3. Consumers must inform BPG-boxing of this within two months after detection of the shortcomings.
 4. The customer gives a detailed description as possible of the shortcomings, so that BPG-boxing is able to respond adequately.
 5. The customer must demonstrate that the complaint relates to an agreement between the parties.
 6. If a complaint relates to ongoing work, this can in any case not lead to BPG-boxing being forced to perform other work than has been agreed.

Giving notice

 1. The customer must provide any notice of default to BPG-boxing in writing.
 2. It is the responsibility of the customer that a notice of default actually reaches BPG-boxing (in time).

Joint and several Client liabilities

If BPG-boxing enters into an agreement with several customers, each of them shall be jointly and severally liable for the full amounts due to BPG-boxing under that agreement.

Liability of BPG-boxing

 1. BPG-boxing is only liable for any damage the customer suffers if and insofar as this damage is caused by intent or gross negligence.
 2. If BPG-boxing is liable for any damage, it is only liable for direct damages that results from or is related to the execution of an agreement.
 3. BPG-boxing is never liable for indirect damages, such as consequential loss, lost profit, lost savings or damage to third parties.
 4. If BPG-boxing is liable, its liability is limited to the amount paid by a closed (professional) liability insurance and in the absence of (full) payment by an insurance company of the damages the amount of the liability is limited to the (part of the) invoice to which the liability relates.
 5. All images, photos, colors, drawings, descriptions on the website or in a catalog are only indicative and are only approximate and can not lead to any compensation and/or (partial) dissolution of the agreement and/or suspension of any obligation.

Expiry period

Every right of the customer to compensation from BPG-boxing shall, in any case, expire within 12 months after the event from which the liability arises directly or indirectly. This does not exclude the provisions in article 6:89 of the Dutch Civil Code.

Dissolution

 1. The customer has the right to dissolve the agreement if BPG-boxing imputably fails in the fulfillment of his obligations, unless this shortcoming does not justify termination due to its special nature or because it is of minor significance.
 2. If the fulfillment of the obligations by BPG-boxing is not permanent or temporarily impossible, dissolution can only take place after BPG-boxing is in default.
 3. BPG-boxing has the right to dissolve the agreement with the customer, if the customer does not fully or timely fulfill his obligations under the agreement, or if circumstances give BPG-boxing good grounds to fear that the customer will not be able to fulfill his obligations properly.

Force majeure

 1. In addition to the provisions of article 6:75 Dutch Civil Code, a shortcoming of BPG-boxing in the fulfillment of any obligation to the customer cannot be attributed to BPG-boxing in any situation independent of the will of BPG-boxing, when the fulfillment of its obligations towards the customer is prevented in whole or in part or when the fulfillment of its obligations cannot reasonably be required from BPG-boxing.
 2. The force majeure situation referred to in paragraph 1 is also applicable – but not limited to: state of emergency (such as civil war, insurrection, riots, natural disasters, etc.); defaults and force majeure of suppliers, deliverymen or other third parties; unexpected disturbances of power, electricity, internet, computer or telecoms; computer viruses, strikes, government measures, unforeseen transport problems, bad weather conditions and work stoppages.
 3. If a situation of force majeure arises as a result of which BPG-boxing cannot fulfill one or more obligations towards the customer, these obligations will be suspended until BPG-boxing can comply with it.
 4. From the moment that a force majeure situation has lasted at least 30 calendar days, both parties may dissolve the agreement in writing in whole or in part.
 5. BPG-boxing does not owe any (damage) compensation in a situation of force majeure, even if it has obtained any advantages as a result of the force majeure situation.

Modification of the agreement

If, after the conclusion of the agreement and before its implementation, it appears necessary to change or supplement
its contents, the parties shall timely and in mutual consultation adjust the agreement accordingly.

Changes in the general terms and conditions

 1. BPG-boxing is entitled to amend or supplement these general terms and conditions.
 2. Changes of minor importance can be made at any time.
 3. Major changes in content will be discussed by BPG-boxing with the customer in advance as much as possible.
 4. Consumers are entitled to cancel the agreement in the event of a substantial change to the general terms and conditions.

Transfer of rights

 1. The customer can not transfer its rights deferring from an agreement with BPG-boxing to third parties without the prior written consent of BPG-boxing.
 2. This provision applies as a clause with a property law effect as referred to in Section 3:83 (2) Dutch Civil Code.

Consequences of nullity or annullability

 1. If one or more provisions of these general terms and conditions prove null or annullable, this will not affect the other provisions of these terms and conditions.
 2. A provision that is null or annullable shall, in that case, be replaced by a provision that comes closest to what BPG-boxing had in mind when drafting the conditions on that issue.

Applicable law and competent court

 1. Dutch law is exclusively applicable to all agreements between the parties.
 2. The Dutch court in the district where BPG-boxing is established is exclusively competent in case of any disputes between parties, unless the law prescribes otherwise.

Drawn up on 04 June 2019.

 

 

X